Všeobecné obchodní podmínky portálu mujotrok.cz

1. Platnost a oblast působnosti

Následující pravidla jsou závazná pro všechny uživatele (členy) tohoto webového portálu. Pravidla se vztahují na veškerou nabídku společnosti CB Media Limited se sídlem Spaces Business Center Elstow Road, Suite #A3, Bedford, MK42 8PL, United Kingdom.

Uživatel (člen) potvrdí při registraci, že si tyto obchodní podmínky přečetl a porozuměl jim a s těmito podmínkami zcela a bez omezení souhlasí. Tyto obecné obchodní podmínky platí bez výhrady, ledaže by společnost CB Media Limited výslovně prohlásila, že souhlasí s odlišnými ustanoveními. Dohody, které se od těchto smluvních podmínek liší, vyžadují písemnou formu.

2. Služby

Společnost CB Media Limited provozuje internetový portál jako trh s kontaktními inzeráty a chatový systém pro internetová zařízení a mobilní telefony za účelem zábavy, na základě chatovacích zpráv. Společnost CB Media Limited nabízí uživatelům (členům) možnost umístit na internetu vlastní profil. Uživatelé (členové) jsou sami zodpovědní za obsah jimi vytvořených profilů. Provozovatel portálu je CB Media Limited. Společnost CB Media Limited nepřebírá žádnou záruku či odpovědnost za vytváření a pravdivost obsahu sdělení uživatelů (členů).

3. Soukromí

Z důvodu kontroly dodržování pravidel a zajištění stability systému může administrátor, společnost CB Media Limited, monitorovat, kontrolovat, upravovat a odesílat zprávy uživatelům (členům). Dále z důvodu zvýšení atraktivity portálu, si provozovatel vyhrazuje možnost prostřednictvím svých moderátorů zasílat zprávy uživatelům, zodpovídat zprávy uživatelů a zveřejňovat nové inzeráty. Provozovatel nezaručuje, že na stránkách dojde k úspěšnému zprostředkování partnera. Pokud není profil změněn nebo užívaný po dobu jednoho roku, vyhrazuje si provozovatel právo na změnu, smazání, eventuelně další užití profilových dat.

Při posílání zpráv je dovolené předávat si veškeré komunikační prostředky (email, telefon) a to jen mezi platícími nebo ověřenými členy. Předávání kontaktů mezi neověřenými a neplatícími členy je zakázáno.

Poskytovatel používá osobní informace, aby mohl komunikovat s uživateli (členy). S těmito informacemi je nakládáno v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů. Uživatel (člen) souhlasí s tím, že jeho profil může být hodnocen pod pseudonymem a může být celý nebo částečně užit v rámci propagačních akcí a průzkumu trhu. Uživatel (člen) převádí právo na užívání zveřejněných fotek a textu profilu na provozovatele webu bez časového omezení. Uživatel (člen) má právo toto užití zakázat.

Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, s výjimkou nutné technické podpory tohoto webového portálu, vymáhání dluhu či vyšetřování PČR. Uživatel (člen) dává svůj souhlas na základě příslušných zákonných ustanovení.

Za všechny hesla a uživatelské (členské) účty, které jsou vytvořeny uživateli (členy) portálu mujotrok.cz má uživatel (člen) plnou odpovědnost. Uživatelé (členové) musí zajistit, aby poskytovaná hesla a uživatelská jména nebyla zpřístupněna třetím stranám.

Abychom mohli zasílat informace týkající se novinek, změn a dalších nabídek, uživatel souhlasí s tím, že jím poskytnutá emailová adresa smí být použita k marketingovým účelům. Souhlas zahrnuje výslovně také produkty třetích stran a zasílací systémy. Každý uživatel se samozřejmě může kdykoli z odběru newsletteru odhlásit. Odhlášení proběhne rychle a jednoduše po kliknutí na odkaz, který je obsažen v každém emailu.

Uživatel souhlasí a dává provozovateli právo v jeho jméně zřídit účet na jedné z našich partnerských stránek. Tento účet bude oproštěn od jakýchkoliv poplatků a poskytuje uživateli možnost přístupu k dodatečným službám (jakými jsou například kamery s živými přenosy, chaty s právě online uživateli, a podobné.)

4. Práva a závazky uživatelů a členů portálu mujotrok.cz

Uživateli (členovi) musí být nejméně 18 let.

Využívání služeb na portálu mujotrok.cz je možné pouze po provedení bezplatné registrace. Tato registrace uživatele (člena) k ničemu nezavazuje a uživateli registrací nevznikají žádné náklady. Registrací vzniká pouze bezplatný smluvní poměr mezi firmou CB Media Limited a uživatelem, pro který platí tyto Všeobecné obchodní podmínky.

Není dovoleno, aby uživatel (člen) využíval nabízené služby pro komerční účely. V případě porušení bude uživatel (člen) ihned vymazán ze systému a bude mu účtována okamžitě splatná smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč.

Uživateli (členovi) je dovoleno mít maximálně jeden uživatelský účet, ze kterého bude psát na tomto portálu. Druhý a každý následující profil bude provozovatelem smazán.

Uživatel (člen) se zavazuje veškeré služby užívat řádně a zdržet se jejich zneužití, jakož i dodržovat platnou právní úpravu.

Uživatel má během prvních 14 dní ode dne registrace možnost bezplatně oslovit až 140 jiných uživatelů a zjistit, zda mají zájem se s ním seznámit. Po 14 dnech je bezplatná možnost oslovování jiných uživatelů a čtení příchozích zpráv zablokována. Neomezené odpovídání na příchozí zprávy je možné jen s aktivním VIP členstvím.

Uživatel (člen) se zavazuje, že při registraci vyplní povinné osobní údaje odpovídající skutečnosti a vyplní přesně všechny potřebné informace v registračním formuláři. Uživatel (člen) je odpovědný za pravidelné aktualizace dat nebo změny.

Uživatel (člen) je odpovědný za veškeré informace, které vloží do systému. Všechny informace zde uvedené jsou použity pro účely zprostředkování kontaktu a nemůže je vidět nebo měnit třetí strana. CB Media Limited si vyhrazuje právo odmítnout podepsat smlouvu bez uvedení důvodů, zrušit nebo omezit používání funkcí v systému, pro tyto případy:

(a) nepravdivé údaje v žádosti (registračním formuláři),
(b) pochybnosti o plné moci k zastupování a právní existenci daného uživatele (člena).

V případě odmítnutí bude uživatel obeznámen prostřednictvím e-mailu či telefonu v případě, že uvedl telefonní číslo.

Pokud je uživatelem (členem) žena, je dovoleno poskytnout její telefonní číslo dalším uživatelům (členům). Souhlasím se zveřejněním mého profilu i na ostatních partnerských webech naší společnosti.

Pro ochranu anonymity našich uživatelů (členů) nejsou uváděny žádná soukromá data v emailové ani jiné komunikaci. Oznámení uživatelům (členům) o změnách, inovacích nebo další systémové informace budou uživateli (členovi) zasílány emailem, který uživatel (člen) zadal při registraci, a tímto souhlasí s posíláním těchto oznámení včetně novinek. Za případné zneužití nebo škody, které nastanou při používání systému, nenese společnost CB Media Limited žádnou odpovědnost.

V případě neaktivity uživatele delší jak 60 dní může dojít k smazání jeho konverzací, návštěvníků profilu, hodnocení či kompletně jeho celého profilu. (Toto se týká pouze účtů, které nemají aktivní VIP členství.)

5. Náklady na používání portálu mujotrok.cz pro členy

Osobní oznámení na profilech uživatelů (členů) a technické úpravy profilů jsou zdarma.

Registrovaný uživatel má dále možnost rozšířit svůj účet a aktivovat tzv. VIP členství. Aktuální ceny, platební možnosti a délky jednotlivých předplatných pro registrované VIP členství najde uživatel na platební stránce.

Údaje k platbě převodem, Vám budou vygenerovány na požádání, nebo si je může uživatel vygenerovat sám na platební stránce při platbě na jeden rok.
Pokud platba, nebude zaplacena dle údajů vygenerovaných na naší platební bráně, po případně našimi pracovníky, nebo bude její zpracování trvat nezvykle dlouhou dobu, bude pokus o platbu zrušen.
UPOZORNĚNÍ: Platba převodem je možná pouze na jeden rok.

Aktuální ceny jsou uvedeny na stránce s platbami.

Zaplacené VIP členství kreditní kartou může být ukončeno (vypovězeno) zasláním jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, zprávy e-mailem nebo využitím kontaktního formuláře na stránkách portálu), nejméně jeden (1) týden před vypršením takto uvedeného (zaplaceného) členství. Výpověď musí obsahovat uživatelské jméno používané v tomto systému a musí být adresována provozovateli portálu:

Pošta: CB Media Limited, Spaces Business Center Elstow Road, Suite #A3, Bedford, MK42 8PL, United Kingdom
E-mail: support@mujotrok.cz
Kontaktní formulář: https://www.mujotrok.cz/support/
Platícímu VIP uživateli (členovi), který započal využívat naše služby, v žádném případě nevzniká nárok na vrácení platby, ani její části.
Každý člen musí také provozovateli sdělit, pokud chce ukončit své VIP členství.
V opačném případě bude smlouva prodloužena o původní dobu platnosti, dokud uživatel (člen) neodešle provozovateli portálu svůj požadavek na zrušení VIP členství poštou, e-mailem či prostřednictvím kontaktního formuláře minimálně (1) týden před ukončením služby (VIP členství).

Obdržení písemné výpovědi bude potvrzeno do 7 dnů. Platící uživatel (člen) si je vědom, že úhrada členství podléhá § 1837, zákona 89/2012 Sb.

Cena za službu (VIP členství) bude plně uhrazena na začátku aktivace VIP členství. Smlouva bude uzavřena v závislosti na objednávce s automatickou obnovou na minimální dobu stanovenou ve smlouvě. Nabízené platební podmínky si vybere každý uživatel (člen) na stránce s platbami a platební transakce bude zobrazena na stránkách pro příslušnou platbu.

Za nesprávné údaje, nebo jiné porušení práv, které se objeví na straně poskytovatele platebních služeb nebo jiné třetí strany, nenese CB Media Limited žádnou odpovědnost. Uživatel (člen) má možnost kdykoliv změnit zvolený způsob platby nebo ukončit své členství novou registrací po dohodě se společností CB Media Limited. Cenové změny a změny v užívání systému jsou uživateli (členovi) oznamovány prostřednictvím e-mailu. Registrací v systému a po uzavření předplatného (VIP členství) vzniká s uživatelem (členem) smlouva, na jejímž základě je uživatel (člen) povinen uhradit sjednanou cenu. Při nezaplacení částky ze strany uživatele (člena) - nekrytý účet nebo storno - předá společnost CB Media Limited tuto skutečnost zplnomocněné firmě určené k vymáhání dlužných částek. Veškeré náklady s tímto spojené půjdou rovněž na účet uživatele (člena). Za nezaplacené platby kreditní kartou je nutné zaplatit navíc poplatek 500 Kč, pokud je zavinění na straně uživatele (člena).

Pokud má uživatel zaplacené služby a potřebuje k těmto službám vystavit daňový doklad musí si o něj napsat na email support@mujotrok.cz nebo kontaktovat na naši technickou podporu prostřednictvím formuláře.

6. Práva na zrušení poplatků a členství pro uživatele (členy)

Od smlouvy o členství je možné odstoupit do 14 dnů od jejího sjednání a to i bez udání důvodu. O odstoupení můžete informovat provozovatele portálu společnost CB Media Limited formou jednoznačného prohlášení a to pomocí kontaktního formuláře na stránkách portálu, e-mailem nebo písemně na adresu společnosti. Pro odstoupení od smlouvy můžete použít Modelový formulář.

Pošta: CB Media Limited, Spaces Business Center Elstow Road, Suite #A3, Bedford, MK42 8PL, United Kingdom
E-mail: support@mujotrok.cz
Kontaktní formulář: https://www.mujotrok.cz/support/
Pokud odstoupíte od této smlouvy, budou Vám uhrazeny všechny platby, které jsme od Vás obdrželi a to včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z Vašeho výběru typu dodávky jiného než nejlevnější způsob standardního dodání nabízených u nás), bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pro vyřízení vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který jste použili pro svoji počáteční transakci, pokud není výslovně dohodnuto jinak; V každém případě nevzniknou žádné další poplatky jako výsledek vrácení peněz.

Upozornění: Odstoupení od smlouvy není možné v případě, že uživatel již začal využívat zpoplatněných služeb (VIP členství). V takovém případě je nutné smlouvu ukončit podle podmínek uvedených v bodě 5.

Modelový formulář na odstoupení od smlouvy
(vyplňte a odešlete formulář na adresu provozovatele portálu, že žádáte o odstoupení od smlouvy)

Pro CB Media Limited, Spaces Business Center Elstow Road, Suite #A3, Bedford, MK42 8PL, United Kingdom
Já/my (*) tímto oznamuji (-eme) , že odstupuji (-eme) od mé/naší (*) smlouvy o prodeji tohoto
zboží (*)/ o poskytování následujících služeb (*),
Objednáno (*) / datum obdržení (*): __________________________
Uživatelské jméno zákazníka (-ů): __________________________
Email zákazníka(-ů): __________________________
Podpis zákazníka (-ů) (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě):
__________________________
Datum: __________________________

(*) Nehodící se škrtněte

7. Odpovědnost a záruky

Používání vašeho profilu je pouze na vaše vlastní riziko. Za případné škody způsobené použitím vašeho profilu nenese CB Media Limited žádnou odpovědnost. Poskytovatel služeb není odpovědný za jakékoli chyby přenosu dat z databáze ani ztrát dat.

Zejména poskytovatel služeb není odpovědný za jakoukoli ztrátu dat nebo chyby při přenosu dat a nepravdivé výsledné údaje. Uživateli (členovi) nevzniká žádný nárok na plnění určitých služeb nabízených na portálu mujotrok.cz. Za škody způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob nebo jiných chyb není poskytovatel služeb odpovědný. Jakékoli chyby nebo poškození systému, které jsou stanoveny, budou po lokalizaci co nejdříve odstraněny. Nárok na 100% dostupnost portálu neexistuje. Pro všechny nároky třetích osob či stran vyplývajících z jednání uživatele (člena), ať už úmyslně, vědomě či nedopatřením se bude uživatel (člen) zodpovídat sám.
Pokud bude poskytovatel služeb zažalovaný pro porušení povinností ze smlouvy, popř. bude požadována náhrada škody, za kterou je odpovědný uživatel (člen), bude uživatel (člen) pohnán k zodpovědnosti za své jednání a bude u něj uplatněna nejen náhrada škody, ale i náklady spojené s vymáháním pohledávky, tj. zejména náklady právního zastoupení a soudní poplatky. Uživatelem (členem) poskytnutá data jsou posílána na nejnovější technické úrovni. Osobní údaje budou považovány za důvěrné. Chcete-li zabránit ztrátě dat, doporučujeme uživatelům (členům) služeb uchovávat všechny důležité údaje a případně je vytisknout.

8. Aktivace a prohlášení o kontaktech

Osobní inzerát na portálu mujotrok.cz, který si uživatel (člen) vytvoří po úspěšném přihlášení do systému, bude zveřejněn po kontrole naší technické podpory. To jak tento osobní inzerát bude vypadat, správnost údajů, soulad se zákonnými předpisy týkajících se nezletilých osob nebo jiných zakázaných prezentací a podobných protizákonných skutečností, je zcela a výhradně na uživateli (členovi). Poskytovatel služeb není odpovědný za prohlášení uživatele (člena) a za jeho chování a vystupování v systému. Poskytovatel služeb rovněž není odpovědný za vyhledávání třetích stran a správnost jejich obsahu. Všechny údaje, které se týkají jiných poskytovatelů služeb a konkurence tohoto portálu nebo různé obchodní nabídky či jiné webové stránky budou odstraněny z databáze bez upozornění. Nárok na náhradu škody ze strany uživatele (člena) je výslovně vyloučen. Podobně lze měnit systém portálu za účelem zatraktivnění a také informace obsažené v systému podle standardních postupů.

Veškerá rizika stahování dat z portálu, či jakákoliv ztráta dat je v plné odpovědnosti uživatele (člena).

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

10. Konečná prohlášení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti a platnosti jejich zveřejněním. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto podmínek do budoucna. Uživatel (člen) je povinen se pravidelně seznamovat se změnami podmínek. Bude-li uživatel (člen) pokračovat v používání služeb portálu mujotrok.cz po provedení těchto změn, má se za to, že se změnami podmínek bez výhrad souhlasí. Všechny změny a dodatky provedené uživatelem (členem) musí mít písemnou formu a musí být doručeny na adresu poskytovatele služeb. Neplatnost jednoho nebo více ustanovení těchto podmínek se netýká zbývajících ustanovení.

(Tyto obchodní podmínky jsou platné od 23.10.2019) Copyright 2023 mujotrok.cz